Terms & conditions

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Shine by She en een cliënt waarop Shine by She deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen schoonheidssalon

Shine by She zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Shine by She zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan Shine by She melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Shine by She het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd aankomt, mag Shine by She de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd aankomen kan het schoonheidssalon de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium aanrekenen. Shine by She moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 48 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.

4. Betaling

Shine by She vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de zaak. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zodanig de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Shine by She vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Shine by She aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Shine by She neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Shine by She behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Shine by She zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.

6. Geheimhouding

Shine by She is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Shine by She verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Shine by She is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de schoonheidsspecialiste is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Shine by She is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de zaak.

8. Garantie

Shine by She geeft de cliënt één week (7dagen) garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

•   De cliënt andere producten dan de door Shine by She geadviseerde producten gebruikt.

•    De cliënt de adviezen voor thuisverzorging, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.

•    De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.

•    De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

9. Beschadiging & diefstal

Shine by She heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Shine by She meldt diefstal altijd bij de politie.

10. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over een behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen de vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Shine by She. Samen zoeken we dan naar een oplossing. Indien een klacht gegrond is, zal Shine by She de behandeling opnieuw verrichten. Indien u tevreden bent over Shine by She vertel het tegen anderen!

11. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de zaak behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de Cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Shine by She het recht de cliënt de toegang tot de zaak te weigeren inder opgaaf van redenen.

12. Recht

Op elke overeenkomst tussen Shine by She en de cliënt is het Belgisch recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.